Standarddatabehandleraftale

Standarddatabehandleraftale mellem Comparo ApS og Comparo Forsikringsagentur ApS (herefter ”Databehandleren”) og Brugeren (herefter ”Dataansvarlige”) om Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige, i henhold til den indgåede Brugerlicensaftale.

Databehandleraftale mellem

Den Dataansvarlige:
Brugere og kunder af Databehandlerens it-baserede værktøj
(herefter ”Dataansvarlige”)

og

Databehandleren:
Comparo ApS
CVR 41925647
Oddervej 157A, 1 sal
8270 Højbjerg
Danmark
(herefter ”Databehandleren”)

1. Indhold

2. Baggrund for databehandleraftalen
3. Den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder
4. Databehandleren handler efter instruks
5. Fortrolighed
6. Behandlingssikkerhed
7. Anvendelse af underdatabehandlere
8. Overførsel af oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer
9. Bistand til den dataansvarlige
10. Underretning om brud på persondatasikkerheden
11. Sletning og tilbagelevering af oplysninger
12. Tilsyn og revision
13. Parternes aftaler om andre forhold
14. Ikrafttræden og ophør
15. Kontaktpersoner/kontaktpunkter hos den dataansvarlige og databehandleren

Bilag A Oplysninger om behandlingen
Bilag B Betingelser for databehandlerens brug af underdatabehandlere og liste over godkendte underdatabehandlere
Bilag C Instruks vedrørende behandling af personoplysninger

2 Baggrund for databehandleraftalen

1. Denne aftale fastsætter de rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse, når databehandleren foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

2. Comparo ApS og datterselskabet Comparo Forsikringsagentur ApS har udviklet et it-baseret værktøj til sammenligning af forsikringsprodukter og andre finansielle produkter (herefter ”Værktøjet”).

3.  De Dataansvarlige har mulighed for at benytte Værktøjet i overensstemmelse med bestemmelserne i den Brugerlicensaftale (End User License Agreement) og forsikringsbetingelser for Comparo ApS og Dansk Forsikringsinfo ApS’ (nu Comparo Forsikringsagentur ApS) kunder, som de Dataansvarlige godkender i forbindelse med anvendelse af Værktøjet.

4. Denne Databehandleraftale er gældende i forholdet mellem brugerne som Dataansvarlige og Comparo ApS og Comparo Forsikringsagentur ApS som Databehandler i alle sådanne relationer, jf. også pkt. 5 om persondatabeskyttelse i Brugerlicensaftalen.

5. Aftalen er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelsesforordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale.

6. Databehandlerens behandling af personoplysninger sker med henblik på opfyldelse af parternes ”hovedaftale”: ”Brugerlicensaftale, Comparo ApS” som er indgået ved den Dataansvarliges accept af aftalen, i forbindelse med første ibrugtagning af Databehandlerens Værktøj.

7. Databehandleraftalen og ”hovedaftalen” er indbyrdes afhængige, og kan ikke opsiges særskilt. Databehandleraftalen kan dog – uden at opsige ”hovedaftalen” – erstattes af en anden gyldig databehandleraftale.

8. Denne databehandleraftale har forrang i forhold til eventuelle tilsvarende bestemmelser i andre aftaler mellem parterne, herunder i ”hovedaftalen”.

9. I forbindelse med administration og håndtering af oplysninger, som de Dataansvarlige selv meddeler Databehandleren via Værktøjet, og oplysninger, som Databehandleren modtager retur fra samarbejdspartnere, herunder forsikringsselskaber m.v. og videreformidler til de Dataansvarlige via Værktøjet, kan Comparo ApS og Comparo Forsikringsagentur ApS i flere situationer komme til at optræde som Databehandler i forholdet til sine brugere og kunder som Dataansvarlige.

10. Til denne aftale hører tre bilag. Bilagene fungerer som en integreret del af databehandleraftalen.

11. Databehandleraftalens Bilag A indeholder nærmere oplysninger om behandlingen, herunder om behandlingens formål og karakter, typen af personoplysninger, kategorierne af registrerede og varighed af behandlingen.

12. Databehandleraftalens Bilag B indeholder den dataansvarliges betingelser for, at databehandleren kan gøre brug af eventuelle underdatabehandlere, samt en liste over de eventuelle underdatabehandlere, som den dataansvarlige har godkendt.

13. Databehandleraftalens Bilag C indeholder en nærmere instruks om, hvilken behandling databehandleren skal foretage på vegne af den dataansvarlige (behandlingens genstand), hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der som minimum skal iagttages, samt hvordan der føres tilsyn med databehandleren og eventuelle underdatabehandlere.

14. Databehandleraftalen med tilhørende bilag opbevares skriftligt af databehandleren, og elektronisk på https://www.comparo.dk/pdata/databehandleraftale/.

15. Denne databehandleraftale frigør ikke databehandleren for forpligtelser, som efter data-beskyttelsesforordningen eller enhver anden lovgivning direkte er pålagt databehandleren.

3 Den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder

1. Den dataansvarlige har overfor omverdenen (herunder den registrerede) som udgangspunkt ansvaret for, at behandlingen af personoplysninger sker indenfor rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

2. Den dataansvarlige har derfor både rettighederne og forpligtelserne til at træffe beslutninger om, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling.

3. Den dataansvarlige er blandt andet ansvarlig for, at der foreligger hjemmel til den behandling, som databehandleren instrueres i at foretage.

4 Databehandleren handler efter instruks

1. Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald underretter databehandleren den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interes-ser, jf. art 28, stk. 3, litra a.

2. Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter databehandlerens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.

5 Fortrolighed

1. Databehandleren sikrer, at kun de personer, der aktuelt er autoriseret hertil, har adgang til de personoplysninger, der behandles på vegne af den dataansvarlige. Adgangen til oplysningerne skal derfor straks lukkes ned, hvis autorisationen fratages eller udløber.

2. Der må alene autoriseres personer, for hvem det er nødvendigt at have adgang til personoplysningerne for at kunne opfylde databehandlerens forpligtelser overfor den dataansvarlige.

3. Databehandleren sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

4. Databehandleren skal efter anmodning fra den dataansvarlige kunne påvise, at de relevante medarbejdere er underlagt ovennævnte tavshedspligt.

6 Behandlingssikkerhed

1. Databehandleren iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 32, hvoraf det bl.a. fremgår, at der under hensyntagen til det aktuelle niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder skal gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici.

2. Ovenstående forpligtelse indebærer, at databehandleren skal foretage en risikovurdering, og herefter gennemføre foranstaltninger for at imødegå identificerede risici. Der kan herunder bl.a., alt efter hvad der er relevant, være tale om følgende foranstaltninger:

a. Pseudonymisering og kryptering af personoplysninger
b. Evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og – tjenester
c. Evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse
d. En procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed

3. Databehandleren skal i forbindelse med ovenstående – i alle tilfælde – som minimum iværksætte det sikkerhedsniveau og de foranstaltninger, som er specificeret nærmere i denne aftales Bilag C.

4. Parternes eventuelle regulering/aftale om vederlæggelse eller lign. i forbindelse med den dataansvarliges eller databehandlerens efterfølgende krav om etablering af yderligere sikkerhedsforanstaltninger vil fremgå af parternes ”hovedaftale”.

7 Anvendelse af underdatabehandlere

1. Databehandleren skal opfylde de betingelser, der er omhandlet i databeskyttelsesfor-ordningens artikel 28, stk. 2 og 4, for at gøre brug af en anden databehandler (underdatabehandler).

2. Databehandleren må således ikke gøre brug af en anden databehandler (underdatabehandler) til opfyldelse af databehandleraftalen uden forudgående specifik eller generel skriftlig godkendelse fra den dataansvarlige.

3. I tilfælde af generel skriftlig godkendelse skal databehandleren underrette den dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre databehandlere og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer.

4. Den dataansvarliges nærmere betingelser for databehandlerens brug af eventuelle underdatabehandlere fremgår af denne aftales Bilag B.

5. Den dataansvarliges eventuelle godkendelse af specifikke underdatabehandlere er anført i denne aftales Bilag B.

6. Når databehandleren har den dataansvarliges godkendelse til at gøre brug af en underdatabehandler, sørger databehandleren for at pålægge underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i denne databehandleraftale, gennem en kontrakt eller andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at underdatabehandleren vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i databeskyttelsesforordningen.
Databehandleren er således ansvarlig for – igennem indgåelsen af en underdatabehandleraftale – at pålægge en eventuel underdatabehandler mindst de forpligtelser, som data-behandleren selv er underlagt efter databeskyttelsesreglerne og denne databehandleraf-tale med tilhørende bilag.

7. Underdatabehandleraftalen og eventuelle senere ændringer hertil sendes – efter den dataansvarliges anmodning herom – i kopi til den dataansvarlige, som herigennem har mulighed for at sikre sig, at der er indgået en gyldig aftale mellem databehandleren og underdatabehandleren. Eventuelle kommercielle vilkår, eksempelvis priser, som ikke påvirker det databeskyttelsesretlige indhold af underdatabehandleraftalen, skal ikke sendes til den dataansvarlige.

8. Databehandleren skal i sin aftale med underdatabehandleren indføje den dataansvarlige som begunstiget tredjemand i tilfælde af databehandlerens konkurs, således at den data-ansvarlige kan indtræde i databehandlerens rettigheder og gøre dem gældende over for underdatabehandleren, f.eks. så den dataansvarlige kan instruere underdatabehandleren om at foretage sletning eller tilbagelevering af oplysninger.

9. Hvis underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver databehandleren fuldt ansvarlig over for den dataansvarlige for opfyldelsen af underdatabehandlerens forpligtelser.

8 Overførsel af oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer

1. Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, herunder for så vidt angår overførsel (overladelse, videregivelse samt intern anvendelse) af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald underretter databehandleren den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf. art 28, stk. 3, litra a.

2. Uden den dataansvarliges instruks eller godkendelse kan databehandleren – indenfor rammerne af databehandleraftalen – derfor bl.a. ikke;
a. videregive personoplysningerne til en dataansvarlig i et tredjeland eller i en inter-national organisation,
b. overlade behandlingen af personoplysninger til en underdatabehandler i et tredje-land,
c. lade oplysningerne behandle i en anden af databehandlerens afdelinger, som er placeret i et tredjeland.

3. Den dataansvarliges eventuelle instruks eller godkendelse af, at der foretages overførsel af personoplysninger til et tredjeland, vil fremgå af denne aftales Bilag C.

9 Bistand til den dataansvarlige

1. Databehandleren bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel 3.

Dette indebærer, at databehandleren så vidt muligt skal bistå den dataansvarlige i forbindelse med, at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen af:
a. oplysningspligten ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede
b. oplysningspligten, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede
c. den registreredes indsigtsret
d. retten til berigtigelse
e. retten til sletning (»retten til at blive glemt«)
f. retten til begrænsning af behandling
g. underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling
h. retten til dataportabilitet
i. retten til indsigelse
j. retten til at gøre indsigelse mod resultatet af automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

2. Databehandleren bistår den dataansvarlige med at sikre overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, jf. art 28, stk. 3, litra f.
Dette indebærer, at databehandleren under hensynstagen til behandlingens karakter skal bistå den dataansvarlige i forbindelse med, at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen af:
a. forpligtelsen til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de risici, der er forbundet med behandlingen
b. forpligtelsen til at anmelde brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden (Datatilsynet) uden unødig forsinkelse og om muligt senest 72 timer, efter at den dataansvarlige er blevet bekendt med bruddet, medmindre at det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder.
c. forpligtelsen til – uden unødig forsinkelse – at underrette den/de registrerede om brud på persondatasikkerheden, når et sådant brud sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder
d. forpligtelsen til at gennemføre en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, hvis en type behandling sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder
e. forpligtelsen til at høre tilsynsmyndigheden (Datatilsynet) inden behandling, såfremt en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse viser, at behandlingen vil føre til høj risiko i mangel af foranstaltninger truffet af den dataansvarlige for at begrænse risikoen.

3. Parternes eventuelle regulering/aftale om vederlæggelse eller lignende i forbindelse med databehandlerens bistand til den dataansvarlige vil fremgå af parternes ”hovedaftale”.

10 Underretning om brud på persondatasikkerheden
1. Databehandleren underretter uden unødig forsinkelse den dataansvarlige efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden hos databehandleren eller en eventuel underdatabehandler.
Databehandlerens underretning til den dataansvarlige skal om muligt ske uden unødigt ophold efter at denne er blevet bekendt med bruddet, sådan at den dataansvarlige har mulighed for at efterleve sin eventuelle forpligtelse til at anmelde bruddet til tilsynsmyndigheden indenfor 72 timer.

2. I overensstemmelse med denne aftales afsnit 10.2., litra b, skal databehandleren – under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for denne – bistå den dataansvarlige med at foretage anmeldelse af bruddet til tilsynsmyndigheden.
Det kan betyde, at databehandleren bl.a. skal hjælpe med at tilvejebringe nedenstående oplysninger, som efter databeskyttelsesforordningens artikel 33, stk. 3, skal fremgå af den dataansvarliges anmeldelse til tilsynsmyndigheden:
a. Karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt, kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede samt kategorierne og det omtrentlige antal berørte registreringer af personoplysninger
b. Sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden
c. Foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden, herunder hvis det er relevant, foranstaltninger for at be-grænse dets mulige skadevirkninger

11 Sletning og tilbagelevering af oplysninger

1. Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling forpligtes databehandleren til, efter den dataansvarliges valg, at slette eller tilbagelevere alle personoplysninger til den dataansvarlige, samt at slette eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller national ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

12 Tilsyn og revision

1. Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise databehandlerens overholdelse af databeskyttelsesforordningens artikel 28 og denne aftale, til rådighed for den dataansvarlige og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige.

2. Den nærmere procedure for den dataansvarliges tilsyn med databehandleren fremgår af denne aftales Bilag C.

3. Den dataansvarliges tilsyn med eventuelle underdatabehandlere sker som udgangspunkt gennem databehandleren. Den nærmere procedure herfor fremgår af denne aftales Bilag C.

4. Databehandleren er forpligtet til at give myndigheder, der efter den til enhver tid gælden-de lovgivning har adgang til den dataansvarliges og databehandlerens faciliteter, eller repræsentanter, der optræder på myndighedens vegne, adgang til databehandlerens fysiske faciliteter mod behørig legitimation.

13 Parternes aftaler om andre forhold

1. En eventuel (særlig) regulering af konsekvenserne af parternes misligholdelse af databehandleraftalen vil fremgå af parternes ”hovedaftale”.

2. En eventuel regulering af andre forhold mellem parterne vil fremgå af parternes ”hovedaftale”.

14 Ikrafttræden og ophør

1. Denne aftale træder i kraft ved den dataansvarliges accept af “hovedaftalen”.

2. Parternes eventuelle regulering/aftale om vederlæggelse, betingelser eller lignende i forbindelse med ændringer af denne aftale vil fremgå af parternes ”hovedaftale”.

3. Opsigelse af databehandleraftalen kan ske i henhold til de opsigelsesvilkår, inkl. opsigelsesvarsel, som fremgår af ”hovedaftalen”.

4. Aftalen er gældende, så længe behandlingen består. Uanset ”hovedaftalens” og/eller databehandleraftalens opsigelse, vil databehandleraftalen forblive i kraft frem til behandlingens ophør og oplysningernes sletning hos databehandleren og eventuelle underdatabehandlere.

15 Kontaktpersoner/kontaktpunkter hos den dataansvarlige og databehandleren

1. Parterne kan kontakte hinanden via nedenstående kontaktpersoner/kontaktpunkter, og desuden via Værktøjets beskedsystem

2. Parterne er forpligtet til løbende at orientere hinanden om ændringer vedrørende kontaktpersonen/kontaktpunktet.

Comparo ApS kan kontaktes af Brugeren:
I værktøjet:  I beskedsystemet
Telefon-nr: +45 71 74 2626
E-mail: support@comparo.dk
Website: www.comparo.dk

Brugeren kan kontaktes af Comparo ApS:
I værktøjet:  I beskedsystemet
E-mail: Den eventuelle e-mail, der benyttes til brugerens profil i Værktøjet

——
Bilag A Oplysninger om behandlingen

A.1. Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er:
Karakteren af den behandling, som Databehandleren foretager, relaterer sig til den Dataansvarliges anvendelse af Værktøjet til brug for sammenligning af forsikringsprodukter og andre finansiel-le produkter, indhentelse af tilbud m.v.

A.2. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige drejer sig primært om (karakteren af behandlingen):
De oplysninger, der er genstand for databehandlingen under nærværende Databehandleraftale, er i al væsentlighed oplysninger vedrørende den Dataansvarliges brug af Comparo udviklede it-baserede værktøj (herefter ”Værktøjet”) til sammenligning af forsikringsprodukter og andre finansielle produkter, og i det øvrige samarbejde med Comparo ApS og/eller Comparo Forsikringsagentur ApS om formidling af forsikringsydelser og andre ydelser, i forbindelse med den Dataansvarliges benyttelse af Værktøjet og som værende en del af det aftalemæssige grundlag for samarbejdet mellem Dataansvarlige på den ene side og Comparo på den anden side.

A.3. Behandlingen omfatter typisk følgende typer af personoplysninger om de registrerede:
Navn, e-mailadresse, folkeregisteradresse, familieforhold, betalingsoplysninger, forsikringspolice-numre, forsikringstilbud, registrering i skyldnerregistre, gæld til forsikringsselskab, oplysninger om økonomiske forhold, CPR-nummer, fagforeningsmedlemsskab, helbredsoplysninger.

A.4. Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede:
Personer, som bruger Databehandlerens it-værktøj og som har accepteret Databehandlerens brugerlicensaftale (EULA)

A.5. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige kan påbegyndes efter denne aftales ikrafttræden. Behandlingen har følgende varighed:
Behandling af oplysningerne har en varighed, der svarer til højst tre år efter den Dataansvarliges seneste aktivitet. Sletning af personoplysninger foregår desuden hurtigst muligt efter at anmod-ning herom er modtaget fra den Dataansvarlige, med forbehold for Comparos lovpligtige dokumentationsbehov overfor revision og samarbejdspartnere.

——

Bilag B Betingelser for databehandlerens brug af underdatabehandlere og liste over godkendte underdatabehandlere

B.1. Ved Underdatabehandler forstås en underleverandør, til hvem Databehandleren har overladt hele eller dele af den behandling, som Databehandleren foretager på vegne af Brugeren som den Dataansvarlige.

B.2. Comparo ApS og Comparo Forsikringsagentur ApS må ikke uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Brugeren anvende en anden databehandler (Underdatabehandler) til at behandle de personoplysninger, som Brugeren har overladt til Comparo ApS og Comparo Forsikringsagentur ApS i medfør af Aftalen. Comparo ApS og Comparo Forsikringsagentur ApS må heller ikke udskifte en eventuel Underdatabehandler, som Brugeren har måttet godkende, uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Brugeren som den Dataansvarlige.

B.3. Hvis Comparo ApS og Comparo Forsikringsagentur ApS – efter udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Brugeren – overlader behandlingen af personoplysninger, som Brugeren som Dataansvarlige er ansvarlig for, til en Underdatabehandler, skal Comparo ApS og Comparo Forsikringsagentur ApS som Databehandler indgå en skriftlig underdatabehandleraftale med Underdatabehandleren.

B.4. Underdatabehandleraftalen skal give Brugeren de samme instruktions- og kontrolbeføjelser over for Underdatabehandleren, som fremgår af denne aftale og skal pålægge Underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser, som Databehandleren er pålagt efter Aftalen, herunder at Underdatabehandleren stiller garanti for at kunne levere tilstrækkelig ekspertise, pålidelighed og ressourcer til at kunne implementere de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

B.5. Når Databehandleren overlader behandlingen af personoplysninger, som Brugeren som Dataansvarlig er ansvarlig for, til Underdatabehandlere, har Comparo ApS og Comparo Forsikrings-agentur ApS som Databehandleren ansvaret for Underdatabehandlerens overholdelse af dennes forpligtelser.

B.6. Brugeren kan til enhver tid forlange dokumentation fra Comparo ApS og Comparo Forsikringsagentur ApS for eksistensen og indholdet af underdatabehandleraftaler for de Underdatabehandlere, som Comparo ApS og Comparo Forsikringsagentur ApS anvender i forbindelse med opfyldelsen af sine forpligtelser over for Brugeren som den Dataansvarlige.

B.7. Ved kommunikation mellem Brugeren og en eventuel Underdatabehandler orienteres Comparo ApS og Comparo Forsikringsagentur ApS hos Databehandleren herom.

B.8. Godkendte underdatabehandlere
Comparo har som databehandler indgået underdatabehandleraftaler med følgende databehandlere:
• Et IT-konsulentfirma på Malta.
• Et IT-konsulentfirma i Polen, som benytter sig af underdatabehandlere placeret i Ukraine, med hvem der er indgået dels en databehandleraftale og dels en særskilt databehandleraftale vedrørende databehandling udenfor EU: ”EU Standard Contractual Clauses – EU Processor to non-EU or EEA processor”.

——

Bilag C Instruks vedrørende behandling af personoplysninger
C.1. Behandlingens genstand/ instruks
Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige sker ved, at databehandleren udfører følgende:
Databehandleren udfører behandling af personoplysninger i henhold til hovedaftalen mellem de to parter: ”Brugerlicensaftale”, § 5: ”Persondatabeskyttelse”.

C.2. Behandlingssikkerhed
Sikkerhedsniveauet skal afspejle:
At der er tale om behandling af en stor mængde personoplysninger, inklusive oplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 9 om ”særlige kategorier af personoplysninger”, hvorfor der skal etableres et ”højt” sikkerhedsniveau.
Databehandleren er herefter berettiget og forpligtet til at træffe beslutninger om, hvilke tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der skal anvendes for at skabe det nødvendige (og aftalte) sikkerhedsniveau omkring oplysningerne.

Databehandleren skal dog – i alle tilfælde og som minimum – gennemføre følgende foranstaltninger:
a) Adgang til personoplysninger er udelukkende arbejdsbetinget
b) Al datatransmission og lagring af data sker krypteret
c) Kun de personer, der har givet skriftligt samtykke til Comparos Data Access Policy, har adgang til de elektronisk registrerede oplysninger
d) De elektronisk registrerede oplysninger er lagret på en server, hvorpå der er installeret aktive virusscannere med henblik på løbende automatisk viruscheck mv.
e) Der er etableret backup og genetableringsprocedure for alle servere.
f) Alle servere er placeret indenfor EU.
g) Der er alene adgang til personoplysninger fra arbejdsstationer med individuelt brugernavn og password
h) Arbejdsstationer har screensaver password, og der er installeret antivirus program
i) Adgang er baseret på bruger id og et personligt password, der er minimum 6 antal tegn
j) Adgang er IP white-listed
k) Der foretages kontrol med afviste adgangsforsøg
l) Der bruges VPN og kryptering i forbindelse med fjernarbejdspladser og andre mobile devices.

C.3. Opbevaringsperiode/sletterutine
Personoplysningerne opbevares hos databehandleren, der svarer til højst tre år efter den Dataansvarliges seneste aktivitet, eller den dataansvarlige anmoder om at få oplysningerne slettet eller tilbageleveret.

C.4. Lokalitet for behandling
Behandling af de i aftalen omfattede personoplysninger kan ikke uden den dataansvarliges forudgående skriftlige godkendelse ske på andre lokaliteter end de følgende:
Databehandlerens servere, placeret indenfor EU, som kun tilgås via krypterede forbindelser/VPN-forbindelser.

C.5. Instruks eller godkendelse vedrørende overførsel af personoplysninger til tredjelande

Databehandler må udelukkende overføre personoplysninger til navngivne, godkendte underdata-behandler. Underdatabehandlere i tredjelande skal være underlagt databehandleraftaler i henhold til lovgivningen, herunder en ”EU controller to non-EU or EEA processor-aftale.
Overførsel af personoplysninger til navngivne, godkendte underdatabehandlere må udelukkende foregå over krypteret VPN-forbindelse

C.6.  Nærmere procedurer for tilsynet med den behandling, som foretages hos eventuelle underdatabehandlere
Databehandleren eller en repræsentant for databehandleren foretager jævnligt fysiske tilsyn vedrørende overholdelsen af denne databehandleraftale hos underdatabehandleren.
Udover planlagte tilsyn, kan der føres tilsyn med underdatabehandleren, når der efter databehandlerens (eller den dataansvarliges) vurdering opstår et behov herfor.
Dokumentation for de afholdte tilsyn sendes snarest muligt til orientering hos den dataansvarlige.
Den dataansvarlige kan – hvis det findes nødvendigt – vælge at initiere og deltage på en fysisk inspektion hos underdatabehandleren. Dette kan blive aktuelt, såfremt den dataansvarlige vurderer, at databehandlerens tilsyn med underdatabehandleren ikke har givet den dataansvarlige tilstrækkelig sikkerhed for, at behandlingen hos underdatabehandleren sker i overensstemmelse med denne databehandleraftale.
Den dataansvarliges eventuelle deltagelse i et tilsyn hos underdatabehandleren ændrer ikke ved, at databehandleren også herefter har det fulde ansvar for underdatabehandlerens overholdelse af databeskyttelseslovgivningen og denne databehandleraftale.
Den dataansvarliges eventuelle udgifter i forbindelse med et fysisk tilsyn afholdes af den dataansvarlige selv. Databehandleren er dog forpligtet til at afsætte de ressourcer (hovedsageligt den tid), der er nødvendig for, at den dataansvarlige kan gennemføre sit tilsyn.